Etický kodex

Etický kodex Českého svazu stolního hokeje

§1 Úvodní ustanovení

Český svaz stolního hokeje (dále jen ČSSH nebo Svaz) je občanským sdružením fyzických a právnických osob s působností na území České republiky, založeným na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Tento etický kodex (dále jen kodex ) obsahuje etické zásady, kterými se řídí členové ČSSH.

Členové sdružení v ČSSH se v souladu se Stanovami zavazují dodržovat tato ustanovení a za jejich dodržování být odpovědni výkonnému výboru ČSSH a valné hromadě.Kodex upravuje chování, práva a povinnosti člena ČSSH ve vztahu:

  • k zájmům ČSSH,
  • k ostatním členům ČSSH

§2 Vztah k obecným zájmům

Člen orgánů ČSSH musí při svém vystupování a jednání dbát na zájmy ČSSH a to zejména pokud je pověřen jednáním jménem ČSSH. Tím je myšleno zejména vhodné vystupování a jednání bez osočování a urážek. V tomto případě jsou zájmy Svazu nadřazeny klubovým nebo osobním zájmům.

§3 Vztah k ostatním členům ČSSH a neregistrovaným hráčům

Člen ČSSH šíří dobré jméno Svazu především svým chováním a jednáním a nesmí poškodit přímo nebo nepřímo jiného člena Svazu. To znamená že nesmí urážet a napadat jednotlivé členy ani kluby svazu a ani neregistrované hráče například slovním napadáním a urážením při jednotlivých utkáních nebo posléze na internetových stránkách a to obzvláště pokud jsou tyto oficiální stránkou klubu uvedenou v kontaktech na stránkách ČSSH. O slovním napadání rozhoduje protest podaný v den konání turnaje s uvedením kontaktu (jména, emailové adresy, případně telefonu, tak aby bylo možné provést vyrozumění o provedeném šetření a případném udělení trestu). Protest v tomto případě může vznést kterýkoliv účastník turnaje nebo doprovodu. O protestu bude následně sepsán zápis a ten předložen výkonnému výboru k projednání. U internetového zveřejnění se toto bude řešit na podaný podmět a to kdykoli projednáním na výkonném výboru.

§4 Tresty a pravidla jejich udělování

Za jednání neslučitelné s tímto etickým kodexem je možno udělit podle závažnosti přestupku tyto tresty:

  • Napomenutí s výstrahou,
  • podmínečné vyloučení ze svazu jednotlivce i klubu
  • vyloučení ze svazu na minimálně jednu sezónu pro jednotlivce nebo klub

za slovní napadání během utkání se vyslovuje nejprve napomenutí a posléze lze přistoupit k udělení přísnějšího trestu. U internetové prezentace se nejprve uděluje podmínečné vyloučení s podmínkou stažení článku nebo jiného inkriminovaného dokumentu s možným uveřejněním omluvy. Pokud toto nenastane do 30 dnů od rozhodnutí o udělení trestu stává se automaticky trest neodkladným. Tím není dotčeno ustanovení o odvolání k valné hromadě dle stanov ČSSH.

§7 Platnost etického kodexu
Toto znění etického kodexu bylo schváleno valnou hromadou ČSSH a nabylo účinnosti dne dd.mm.2011.